Ochrana osobních údajů

na webu Aukce Rakovník

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Informace o zpracování osobních údajů

Město Rakovník považuje Vaše osobní údaje za velmi citlivé informace a podle toho s nimi také nakládá. Níže Vám objasníme, jak k ochraně Vašich osobních údajů přistupujeme.

Tyto Zásady jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR).

Správce a pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správcem osobních údajů je:

Město Rakovník, Husovo náměstí 27, 269 01 Rakovník, IČO: 00244309

datová schránka: qb9bqrd, tel.: 313 259 111, e-mail: posta@murako.cz

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Vladimír Pidrman, tel.: 313 259 140, e-mail: poverenec@murako.cz

Účely zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

 1. zprostředkování nákupu a prodeje
 2. vyřízení reklamace
 3. zodpovězení vašich dotazů na naše kontaktní osoby
 4. cílenou nabídku našeho majetku

Osobní údaje

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.            

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Zpracováváme jen nezbytně nutné údaje, potřebné pro provedení aukce.

 1. Jméno, příjmení
 2. Datum narození
 3. Adresa pro zasílání informací k aukci
 4. Sídlo nebo trvalé bydliště
 5. Telefonní číslo
 6. E-mailová adresa
 7. IP adresa vzdáleného zařízení
 8. Historie nákupů/Historie podání
 9. Číslo účtu 

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 1. plnění obchodní/zprostředkovatelské smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 2. oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 3. Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 

Účelem zpracování osobních údajů je

Vyřízení Vaší registrace a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při registraci jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení poskytnutí zprostředkovatelských služeb (jméno a adresa, kontakt, případně číslo účtu a další výše uvedené údaje), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

Ze strany správce dochází k částečnému automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. Toto částečné automatizované individuální rozhodování je nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů ve smyslu čl. 22 GDPR.

Vaše práva k osobním údajům

Vaše osobní údaje jsou citlivé informace a máte právo vědět, jak s nimi nakládáme. Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte tyto práva:

 • právo na přístup k osobním údajům, 
 • právo na opravu, resp. doplnění, 
 • právo na výmaz, 
 • právo na omezení zpracování, 
 • právo na přenositelnost údajů, 
 • právo vznést námitku,
 • právo podat stížnost

Právo na přístup

Na požádání máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii vám poskytneme bezplatně a další kopie již s poplatkem.

Právo na opravu

Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte možnost je upravit ve vašem osobním účtu. V případě, že úprava vašeho osobního účtu není možná, máte právo na to, abychom, po přijetí Vaší žádosti, je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

Právo na výmaz

V některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

 • vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali;
 • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat;
 • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže část Právo vznést námitku proti zpracování) u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme nebo
 • domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon či obhajobu našich právních nároků.

Právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když:

 • popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné;
 • vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytli);
 • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo
 • vznesete námitku proti zpracování. Po dobu, po kterou šetříme, je-li vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování vašich osobních údajů omezit.

Právo na přenositelnost

Máte právo získat od nás všechny Vaše osobní údaje, které jste nám vy sami poskytli a které zpracováváme na základě vašeho souhlasu a na základě plnění smlouvy. Vaše osobní údaje vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu

Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme Vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné zákonné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Právo podat stížnost

Uplatněním výše uvedených práv vůči správci osobních údajů níže uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

U koho uplatnit práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

 • U správce osobních údajů
 • U pověřence pro ochranu osobních údajů MěÚ Rakovník
 • U dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, IČO: 70837627, telefon: +420 234 665 111 (Ústředna), elektronická podatelna (zpracovává oznámení došlá na elektronickou adresu úřadu) - e-mail: posta@uoou.cz; datová schránka: qkbaa2n, webové stránky: https://www.uoou.cz 

Jak uplatnit Vaše práva u správce

Pomocí kontaktního formuláře po přihlášení do Vašeho účtu.  Žádost je také možné podat v listinné podobě, nebo elektronickou formou. Součástí přijetí žádosti je ověření totožnosti žadatele. Toto ověření žadatele je nezbytné pro ochranu osobních údajů žadatele proti neoprávněnému nakládání těchto osobních informací. Způsoby ověření totožnosti:

 1. Přijetí datovou schránkou z datové schránky subjektu údajů.
 2. Přijetí prostřednictvím e-podatelny, kde podání je podepsáno platným kvalifikovaným elektronickým podpisem.
 3. Žádost je podepsána ověřeným podpisem (úřad, notář).
 4. Ověřením totožnosti u pověřence osobních údajů (viz kontakt výše).

Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). Po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

Závěrečná ustanovení

Odesláním registrace z internetového registračního formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.